Juridisk information och villkor för användning

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE), Padelkiwi, SL (nedan, "Padel Kiwi”), Ansvarig för denna onlinebutik, gör denna information tillgänglig för Användare för att definiera sina Användarvillkor.

Utöver innehållet som anges här, utvecklas de specifika aspekterna relaterade till skyddet av personuppgifter och integriteten för användarna av denna webbplats på sidorna för integritetspolicy och cookies. I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE), Padelkiwi, SL (nedan, "Padel Kiwi”), Ansvarig för denna onlinebutik, gör denna information tillgänglig för Användare för att definiera sina Användarvillkor.

Den personuppgiftsansvariges identitet

 • Samhällssamfund: Padelkiwi, SL
 • Handelsnamn: Padel Kiwi
 • CIF: B09705252
 • Registrerad i Madrids handelsregister, volym 42883, bok, folio 160, sektion, blad M-758162
 • Registrerat kontor: C/ Moreras, 29, våning 0, dörr B, 28221 - Majadahonda, Madrid, Spanien
 • Aktivitet: Handel
 • Telefon: 919 196 169
 • e-post: contacto@padelkiwi.com
 • Domän namn: padelkiwi.com

Syftet med webbplatsen

WebbutikenPadel Kiwi" har följande syften:

 • Att göra tillgängliga för Användaren av de produkter och/eller tjänster som erbjuds för förvärv på elektronisk väg, samt erbjuda information om dem och den personuppgiftsansvarige.
 • Offentliggörande av information relaterad till den registeransvariges verksamhetssektor.
 • Hantera användarkommentarer och/eller betyg.
 • Hantera listan över prenumeranter och användare som tilldelats onlinebutikens nyhetsbrev.

Regelverk

Aktiviteten i denna onlinebutik är föremål för den spanska och europeiska rättsliga ramen, särskilt av följande regler:

 • Allmän dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679, av den 27 april, som reglerar behandlingen av personuppgifter i länderna i Europeiska unionen.
 • Organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPD och GDD), en regional standard (gäller Spanien), och som definierar och utökar många av de begrepp och rättigheter som finns i GDPR.
 • Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE), en regel som påverkar de webbplatser som på något sätt bedriver ekonomisk verksamhet på elektronisk väg, vilket är fallet med denna webbplats.
 • Lag 03/2014, av den 27 mars, Allmänt för konsumenternas och användarnas försvar (LGDCU), som reglerar villkoren för försäljning och kontrakt.

Användarvillkor och ansvar

Varje person som går in på denna webbplats tar på sig rollen som Användare och förbinder sig till strikt efterlevnad och efterlevnad av villkoren som anges häri, såväl som alla andra lagbestämmelser som kan vara tillämpliga. "Padel Kiwi” kommer inte att ansvara för några skador, vare sig till sig själv eller till tredje part, orsakade av olämplig användning av denna webbplats av Användaren.

Följande beteende är strängt förbjudet av "Padel Kiwi". Om Användaren begår någon av de handlingar som beskrivs i följande punkter som också utgör ett brott, "Padel Kiwi” förbehåller sig rätten att informera myndigheterna om uppdraget bekräftas:

 • Introducera eller sprida datavirus eller andra system som kan orsaka skada på domänägarens, dess leverantörers eller tredje parts fysiska eller logiska system. Detta förbud inkluderar även skript som kan infogas.
 • Reproducera innehållet på webbplatsen utan tillstånd.
 • Få åtkomst till (eller försök att göra det) begränsade områden på plattformen utan att uppfylla de villkor som krävs för sådan åtkomst. Samt att avslöja data om hur webbplatsen fungerar utan uttryckligt tillstånd från dess administratörer.
 • Kringgå (eller försök att) betalningssystemen etablerade av "Padel Kiwi".

Innehållet på denna webbplats kan inte i något fall betraktas som ett substitut för juridisk rådgivning.

“Padel Kiwi” förbehåller sig rätten att modifiera all typ av information som kan förekomma i onlinebutiken, när som helst och utan föregående meddelande, utan någon skyldighet att meddela eller informera Användare om nämnda skyldigheter, med publicering på denna webbplats.

Denna webbplats har granskats och testats för att säkerställa att den fungerar korrekt utan avbrott. Ändå, "Padel Kiwi” utesluter inte möjligheten att det kan förekomma vissa programmeringsfel, bristande specifik tillgänglighet (till exempel serverkraschar eller underhåll av dessa) eller att force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter kan inträffa som gör det omöjligt. till tillfällig åtkomst till webbplatsen.

Användaren samtycker till att inte använda denna webbplats eller, i förekommande fall, de tjänster eller produkter som erbjuds där, för att utföra aktiviteter som strider mot lagen, allmän ordning eller dessa användningsvillkor. Därför "Padel Kiwi” ansvarar inte för information och innehåll som lagras, till exempel, men inte begränsat till, i forum, chattar, blogggeneratorer, kommentarer, sociala nätverk eller andra sätt som tillåter tredje part att publicera innehåll. Emellertid och i enlighet med bestämmelserna i art. 11 och 16 i LSSI-CE, "Padel Kiwi” görs tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor, som aktivt samarbetar för att dra tillbaka eller, i förekommande fall, blockera allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om en användare anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan vara mottagligt för denna klassificering, vänligen meddela vår personal omedelbart.

“Padel Kiwi” förbehåller sig rätten att neka eller dra tillbaka åtkomst till butiken utan föregående varning, på egen begäran eller från tredje part, till de Användare som inte följer våra Användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till dess programmering, redigering, kompilering och andra element som är nödvändiga för dess drift, designen, logotyperna, texten och/eller grafiken tillhör "Padel Kiwi” eller, i förekommande fall, har licens eller uttryckligt tillstånd från författarna.

Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddat av immaterialrättsliga och industriella bestämmelser, samt registrerat i motsvarande offentliga register, och reproduktion och/eller publicering, helt eller delvis, av webbplatsen, och inte heller dess behandling, är tillåten. dator, dess distribution, spridning, modifiering eller transformation, utan dess föregående skriftliga tillstånd. "Padel Kiwi” kommer att säkerställa efterlevnad av ovanstående villkor, såväl som korrekt användning av innehållet som presenteras på dess webbsidor, utöva alla civila och straffrättsliga åtgärder som motsvarar det i fall av intrång eller bristande efterlevnad av dessa rättigheter av användaren ...

Andra mönster, logotyper, text och/eller grafik än "Padel Kiwi” och som kan förekomma på webbplatsen, tillhör deras respektive ägare, som själva är ansvariga för eventuella kontroverser som kan uppstå angående dem. Hur som helst, "Padel Kiwi” har uttryckligt och förhandstillstånd från dem. "Padel Kiwi” erkänner till förmån för sina ägare motsvarande industriella och immateriella rättigheter, dess blotta omnämnande eller uppträdande på webbplatsen innebär inte att det finns några rättigheter eller ansvar för den personuppgiftsansvarige över dem, och inte heller stöd, sponsring eller rekommendation från dem. samma.

Tredjepartslänkar

“Padel Kiwi” kan göra tillgängliga för Användaren länkar eller andra element som tillåter åtkomst till andra webbplatser som tillhör tredje part. Vi marknadsför inte produkterna och/eller tjänsterna på nämnda länkade sidor, och vi tar inte heller någon form av ansvar för dem, inte heller för informationen däri, inte heller för deras sanningsenlighet eller laglighet, eller för eventuella effekter som kan uppstå.

Hur som helst, "Padel Kiwi” uppger att det kommer att gå vidare till ett omedelbart tillbakadragande av allt innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lagstiftning, moral eller allmän ordning, gå vidare till ett omedelbart återkallande av omdirigeringen till nämnda webbplats, vilket gör de behöriga myndigheternas kännedom om innehållet. i fråga.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Skrivspråket och tolkningen av detta juridiska meddelande är spanska.

Relationen mellan "Padel Kiwi” och Användare styrs i var och en av dess ytterligheter av spansk lag, som båda parter uttryckligen underkastar sig i händelse av eventuella kontroverser eller problem relaterade till denna webbplats eller de aktiviteter som utförs på den.

För sin del, i händelse av att användaren har hemvist utanför Spanien, "Padel Kiwi” och Användare underkastar sig de behöriga domstolarna i Spanien, uttryckligen med avkall på annan jurisdiktion.

×