Juridische mededeling en gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), Padelkiwi, SL (hierna: “Padel Kiwi”), verantwoordelijk voor deze online winkel, stelt deze informatie beschikbaar aan gebruikers om hun gebruiksvoorwaarden te definiëren.

Naast de inhoud die hier wordt uiteengezet, worden de specifieke aspecten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van deze website ontwikkeld op de pagina's Privacybeleid en Cookiebeleid. In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), Padelkiwi, SL (hierna: “Padel Kiwi”), verantwoordelijk voor deze online winkel, stelt deze informatie beschikbaar aan gebruikers om hun gebruiksvoorwaarden te definiëren.

Identiteit van de gegevensbeheerder

 • Sociale denominatie: Padelkiwi, SL
 • Handelsnaam: Padel Kiwi
 • CIF: B09705252
 • Geregistreerd in het handelsregister van Madrid, deel 42883, boek, folio 160, sectie, blad M-758162
 • Geregistreerd kantoor: C/ Moreras, 29, Verdieping 0, Deur B, 28221 - Majadahonda, Madrid, Spanje
 • Activiteit: Handel
 • Telefoon: 919 196 169
 • e-mail: contacto@padelkiwi.com
 • Domeinnaam: padelkiwi.com

Doel van de website

De online winkelPadel Kiwi” heeft de volgende doeleinden:

 • Het langs elektronische weg ter verkrijging aanbieden van de producten en/of diensten aan de Gebruiker, alsmede het aanbieden van informatie daarover en over de Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Openbaarmaking van informatie met betrekking tot de activiteitensector van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Beheer gebruikersopmerkingen en/of beoordelingen.
 • Beheer de lijst met abonnees en gebruikers die zijn toegewezen aan de nieuwsbrief van de online winkel.

Regelgevingskader

De activiteit van deze online winkel is onderworpen aan het Spaanse en Europese wettelijke kader, met name aan de volgende regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 van 27 april, die de verwerking van persoonsgegevens in de landen van de Europese Unie regelt.
 • Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD en GDD), een regionale norm (van toepassing op Spanje), die veel van de concepten en rechten die aanwezig zijn in de wet definieert en uitbreidt. AVG.
 • Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), een regel die van invloed is op websites die op de een of andere manier via elektronische middelen economische activiteiten uitoefenen, zoals het geval is voor deze website.
 • Wet 03/2014 van 27 maart, Algemeen voor de verdediging van consumenten en gebruikers (LGDCU), die de verkoop- en contractvoorwaarden regelt.

Gebruiksvoorwaarden en verantwoordelijkheden

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van Gebruiker op zich en verbindt zich tot strikte naleving en naleving van de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, evenals enige andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn. “Padel Kiwi is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel aan zichzelf als aan derden, veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van deze website door de gebruiker.

Het volgende gedrag is ten strengste verboden door “Padel Kiwi". Als de Gebruiker een van de in de volgende punten beschreven handelingen pleegt die ook een misdrijf vormen, “Padel Kiwi behoudt zich het recht voor om de autoriteiten op de hoogte te stellen als de opdracht daartoe wordt bevestigd:

 • Computervirussen of andere systemen introduceren of verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de domeineigenaar, zijn leveranciers of derden. Dit verbod geldt ook voor scripts die kunnen worden ingevoegd.
 • Zonder toestemming de inhoud van de website reproduceren.
 • Toegang krijgen (of proberen dit te doen) tot beperkte delen van het platform zonder te voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn voor dergelijke toegang. Evenals het onthullen van gegevens over de werking van de website zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerders ervan.
 • Het omzeilen (of proberen) van de betalingssystemen die zijn opgezet door “Padel Kiwi".

De inhoud van deze website kan in geen geval worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

“Padel Kiwi behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat in de online winkel kan verschijnen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder enige verplichting om Gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over genoemde verplichtingen, met publicatie op deze website.

Deze website is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat deze ononderbroken correct functioneert. Hoe dan ook, "Padel Kiwi” sluit de mogelijkheid niet uit dat er sprake kan zijn van bepaalde programmeerfouten, gebrek aan specifieke beschikbaarheid (bijvoorbeeld servercrashes of onderhoud daarvan) of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen optreden die het onmogelijk maken tot tijdelijke toegang tot de website.

De Gebruiker stemt ermee in deze website, of, indien van toepassing, de daarop aangeboden diensten of producten, niet te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of deze gebruiksvoorwaarden. Daarom, "Padel Kiwi is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, wordt opgeslagen in forums, chats, bloggenerators, commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud kunnen publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, “Padel Kiwi” wordt beschikbaar gesteld aan alle Gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, die actief samenwerken bij het intrekken of, waar van toepassing, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde zou kunnen aantasten of in strijd zou zijn. Als een Gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met ons personeel.

“Padel Kiwi behoudt zich het recht voor om, op eigen verzoek of dat van een derde, de toegang tot de winkel te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande waarschuwing aan gebruikers die onze gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Intellectueel eigendom

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, redactie, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van “Padel Kiwi” of, indien van toepassing, beschikt over een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door regelgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, en is geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers, en de reproductie en/of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van de website, noch de behandeling ervan, is toegestaan. computer, de distributie, verspreiding, wijziging of transformatie ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. “Padel Kiwi” zal ervoor zorgen dat de bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, evenals het juiste gebruik van de inhoud die op haar webpagina’s wordt gepresenteerd, en zal alle civielrechtelijke en strafrechtelijke stappen ondernemen die daarmee verband houden in geval van inbreuk of niet-naleving van deze rechten door de Gebruiker. .

Ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen anders dan “Padel Kiwi” en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die over hen kunnen ontstaan. In elk geval, "Padel Kiwi” heeft uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen. “Padel Kiwi” erkent ten gunste van zijn eigenaren de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten; de loutere vermelding of verschijning ervan op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke daarover, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen. dezelfde.

Links van derden

“Padel Kiwi” kan aan de Gebruiker links of andere elementen ter beschikking stellen die toegang tot andere websites van derden mogelijk maken. Wij brengen de producten en/of diensten van de genoemde gelinkte pagina's niet op de markt, noch aanvaarden wij enige vorm van verantwoordelijkheid daarvoor, noch voor de informatie die daarin is opgenomen, noch voor hun waarheidsgetrouwheid of wettigheid, noch voor eventuele gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

In elk geval, "Padel Kiwi” verklaart dat zij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de inhoud onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten zal worden gebracht. in kwestie.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De taal waarin deze juridische kennisgeving wordt geschreven en geïnterpreteerd is Spaans.

De relatie tussen "Padel Kiwi” en Gebruiker zijn in elk van de uitersten onderworpen aan de Spaanse wet, waaraan beide partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen in geval van enige controverse of kwestie met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd.

Van zijn kant, in het geval dat de gebruiker buiten Spanje woonachtig is, “Padel Kiwi” en de Gebruiker onderwerpen zich, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied, aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen van Spanje.

×