Avís Legal i Condicions d'Ús

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Padelkiwi, SL (d'ara endavant, “Padel Kiwi”), Responsable d'aquesta botiga online, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les vostres Condicions d'Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d'aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Cookies. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Padelkiwi, SL (d'ara endavant, “Padel Kiwi”), Responsable d'aquesta botiga online, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les vostres Condicions d'Ús.

Identitat del Responsable del Tractament

 • Denominació Social: Padelkiwi, SL
 • Nom Comercial: Padel Kiwi
 • CIF: B09705252
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 42883, Llibre, Foli 160, Secció, Full M-758162
 • Domicili Social: C/ Moreras, 29, Pis 0, Porta B, 28221 - Majadahonda, Madrid, Espanya
 • Activitat: Comerç
 • Telèfon: 919 196 169
 • eMail: contacto@padelkiwi.com
 • Nom de Domini: padelkiwi.com

Finalitat de la Web

La botiga online “Padel Kiwi” té les finalitats següents:

 • Posada a disposició de l'Usuari dels productes i/o serveis oferts per adquirir-los per mitjans electrònics, així com oferir informació sobre aquests i el Responsable.
 • Divulgació dinformació relacionada amb el sector dactivitat del Responsable.
 • Gestionar els comentaris i/o valoracions dels usuaris.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al newsletter de la botiga en línia.

Marc Normatiu

L'activitat d'aquesta botiga online es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD), norma d'àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d'alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta web.
 • Llei 03/2014, de 27 de març, general per a la defensa dels consumidors i usuaris (LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.

Condicions d'ús i responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. “Padel Kiwi” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o tercers, produïts per l'ús inadequat d'aquest lloc web per part de l'Usuari.

Les següents conductes queden terminantment prohibides per “Padel Kiwi”. Si l'Usuari comet qualsevol dels actes descrits als punts següents que sigui, a més, constitutiu d'un delicte, “Padel Kiwi” es reserva la potestat de posar-ho en coneixement de les autoritats si se'n constata la comissió:

 • Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers. Aquesta prohibició també inclou els scripts que van poder ser inserits.
 • Reproduir sense autorització els continguts de la web.
 • Accedir (o intentar fer-ho) a zones restringides de la plataforma sense complir les condicions exigides per a aquest accés. Així com revelar dades sobre el funcionament de la web sense autorització expressa dels administradors de la web.
 • Eludir (o intentar-ho) els sistemes de pagaments establerts per “Padel Kiwi”.

El contingut d'aquest web no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.

“Padel Kiwi” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la botiga online, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris les esmentades obligacions, entenent-se com suficient la publicació en aquest lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. Tot i això, “Padel Kiwi” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés temporal a la pàgina web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si escau, els serveis o productes que s'hi ofereixen, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic oa aquestes condicions d'ús. Per tant, “Padel Kiwi” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. Això no obstant, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Padel Kiwi” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal.

“Padel Kiwi” es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a la botiga sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d'Ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Padel Kiwi” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit. “Padel Kiwi” vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari .

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Padel Kiwi” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Padel Kiwi” compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Padel Kiwi” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

“Padel Kiwi” pot posar a disposició de l'Usuari enllaços o altres elements que permeten accedir a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que se'n puguin derivar.

En tot cas, “Padel Kiwi” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol.

La relació entre “Padel Kiwi” i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts davant de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o les activitats que s'hi desenvolupen.

Per la seva banda, en cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, “Padel Kiwi” i Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents d'Espanya.

×